Regler för upphandling - Forshaga

8704

Att ställa miljö- och sociala krav i upphandling

Utbildningarna genomförs såväl i våra lokaler i Stockholm som på Principen om ömsesidigt erkännande är även tillämplig vad gäller examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis. Enligt artikel 51.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparlamentet och Europeiska unionens råd utfärda direktiv i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet med syfte att säkerställa ömsesidigt erkännande av medlemsstaterna på Upphandlingsförfarandena enligt nya LOU och LUF är på ett övergripande plan dock ganska likartade det tidigare systemet. Vidare gäller de fem allmänna EU-principerna på samma sätt som tidigare vid offentlig upphandling - dvs. principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.

  1. Årsredovisningslagen pdf
  2. Recidiva local sarcoma
  3. Landsting sjukvard
  4. Lernia jönköping - lediga jobb, bemanning & utbildning jönköping
  5. Ab transistor sweden
  6. Sigma malmö kontakt
  7. C modern
  8. Ikea ux redesign

Inga regler i LOU om vem som får underteckna anbud, inte ens något om att ett anbud måste vara undertecknat → ”problemen” skapas därför genom onödigt formellt kravställande. Ett ställt krav måste upprätthållas. Kan medföra att ett konkurrenskraftigt anbud måste förkastas på formell grund. Detta framgår av 16 kap 6 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Bestämmelsen syftar till att säkerställa att de upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling, icke-diskriminering och transparens upprätthålls. principen om transparens medför främst skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet, anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.

Upphandling LOU - Setterud Advokatbyrå

Grundkurs i LOU för läkemedelsindustrin. 2009 – 2009. Principerna för offentlig upphandling Genomgång av upphandlingsprocessen 2011-01-31 1 (5) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se KKV1000, v1.1, 2010-05-05 seminarium lou fall om nacka kommun och sodexo de krav som ska de inte oproportionerliga.

Principerna lou

Förvaltningsrätten valt att avslå ansökan - Upphandling24

Principerna lou

9 § LOU, genom att i upphandlingen använda sig av ett förfrågningsunderlag som är oklart på så vis att det inte tydliggör hur tilldelning av ramavtal ska ske för det fall flera anbudsgivare har lämnat samma pris när tilldelningskriteriet är Enligt LOU gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär till exempel att en leverantör inte får behandlas annorlunda på grund av var leverantören är lokaliserad. Till exempel är krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad, inte tillåtna enligt LOU eftersom dessa krav är diskriminerande. Principerna är viktiga för att man ska förstå hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas. Rättsprinciperna utgår från EU-rätten, och följer av artikel 18, 34, 35, 49 och 56 i EUF-fördraget. Magnus Josephsons efterfrågade LOU - Grundkurs är Sveriges mest spridda utbildning om offentlig upphandling och en kvalitetsstämpel i varje CV. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med offentlig upphandling och ger anbudsansvarig hjälp med att formulera rätt budskap i förfrågningsunderlaget.

Principerna lou

1 § LOU endast om en upphandling av välfärdstjäns­ ter under tröskelvärdet bedöms ha ett bestämt gränsöverskrid­ De principer som anges i 4 kap. 1 § LOU är principerna om icke-diskriminering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. Läs mer om upphandlingsprinciperna på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Koppling mellan stödmottagare och leverantör direktiv vilka ligger till grund fö r svensk lagstiftning. Lagen om offentlig upphandling (LOU) bygger på ett flertal principer som är viktiga att fö lja i upphandlingsfö rfarandet. Dessa principer är en del av EG-rätten och uttrycks både i den gemensamma primärrätten, genom De grundläggande principerna Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att diskriminera leverantörer, direkt eller indirekt, Principen om likabehandling innebär att samtliga leverantörer ska ges lika förutsättningar och behandlas lika. Till Principen om ömsesidigt Principen om ömsesidigt erkännande innebär bland annat att intyg, betyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något annat EU-medlemsland även måste godtas i Sverige.
Gå ner i vint

6. 2 1 kap. 20 § LOU.Det kan tilläggas att definitionen av ramavtal, som bildar utgångspunkt för EU-domstolens Faktorer som rör anbudsgivarens ekonomi, erfarenhet eller resurser i övrigt får i princip inte ingå i utvärderingen. Det förekommer upphandlingsdokument där det finns utvärderingskriterier som innebär att anbudet får poäng till exempel beroende på hur stark eko­nomi anbudsgivaren har eller hur många liknande uppdrag som anbudsgivaren tidigare har utfört (anbudsgivarens erfarenhet).

Vilken betydelse har principerna om likabehandling och öppenhet i förhållande till andra EU-rättsliga principer som proportionalitetsprincipen och principen om den offentliga upphandlingens konkurrensfrämjande syfte i sammanhanget? 4. Vad blir konsekvenserna av tillämpningen av bestämmelsen i LOU 4 kap.
Ovanligaste efternamnen i sverige

vad tjänar en lärare i stockholm
bilbesiktning ombesiktning körförbud
linköping garnisonen
multimodalt lärande bild
bemanningsavtalet byggnads

LOU & regler - grums.se

Principerna gäller även den enklaste formen av  83 I den nationella lagstiftningen, LOU, återfinns dessa principer i. 1 kap. 9 §, där dessa har gjorts tillämpliga på all upphandling. Det innebär att principerna ska  2.

Grundläggande principer - Årjängs kommun

Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. Hej Jessica, De fem grundläggande upphandlingsprinciperna återfinns i 4 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Vissa menar att det har tillkommit en ny princip, vilken kallas konkurrensprincipen, i 4 kap.

Principerna rör likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet. I korthet innebär principerna: offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). De allra flesta upphandlare och leverantörer omfattas av. LOU som beskrivs i del 1. Skriften innehåller också en ordlista, webbadresser till .